Ban giám đốc

Ban Giám đốc của chúng tôi đặt ra các ưu tiên chiến lược, cung cấp giám sát ủy thác, hoạt động như những người ủng hộ và đại sứ của VOAWW, và giám sát Chủ tịch / Giám đốc điều hành của chúng tôi.

Olsen Jan.jpg

Bạn muốn tham gia Hội đồng quản trị?

Tiếp xúc

Jan Olsen

Trợ lý điều hành & Thư ký Hội đồng quản trị

425.212.2903

jolsen@voaww.org